โปรดช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์
ทำแบบสำรวจของเราเพื่อประเมินการเยี่ยมชมของคุณ

ในการตอบคำถามแบบรวดเร็วห้าคำถาม ใช้เวลาเพียงสองสามนาทีเท่านั้น เพียงกดปุ่มเปิดแบบสำรวจเมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมชมเพื่อเริ่มต้น

Skip to content

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

โปรดอ่าน “เงื่อนไขการใช้งาน” เหล่านี้ หากคุณกำลังพิจารณาการใช้เนื้อหา บริการหรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนไซต์ Sony Mobile Communications โปรดทราบว่า ในการที่คุณเข้าเยี่ยมชม และ/หรือใช้เว็บไซต์ของเรา ถือว่า คุณตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงในเงื่อนไขการใช้งานของเรา โปรดยกเลิกการเชื่อมต่อจากไซต์และอย่าใช้งานไซต์นี้

กลับไปยังข้อกฎหมาย

ทั่วไป

เว็บไซต์นี้และไซต์ย่อยใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมกันเรียกว่า “ไซต์”) ได้รับการเผยแพร่และดูแลรักษาโดย Sony Mobile Communications Inc. หรือบริษัทในเครือ หรือสำนักงานสาขา (รวมกันเรียกว่า “Sony Mobile”) การใช้ไซต์นี้หมายความว่าคุณตกลงในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ในประกาศทางกฎหมายนี้ ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sony Mobile คุณมอบการอนุญาตและสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดให้แก่ Sony Mobile ในการจัดการและใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อที่จะให้บริการแก่คุณ

Sony Mobile ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อการลบหรือความล้มเหลวที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการ การปรับข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลของคุณ Sony Mobile ไม่อาจรับผิดชอบต่อการลบข้อมูลใด ๆ ได้

SONY MOBILE จะไม่รับผิดใดๆ ทั้งสิ้นต่อการสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อมหรือที่เป็นผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากอะไรก็ตามนอกเหนือจากการใช้หรือความไม่สามารถใช้บริการใดๆ หรือการเขียนทับข้อมูลใดๆ หรือการลบข้อมูลและไฟล์ส่วนตัวใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายชื่อ แทร็คเพลงและรูปภาพ) ที่เกิดขึ้นจากผลของการใช้บริการใดๆ

คุณรับทราบว่า Sony Mobile มีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลของคุณโดยไม่ต้องมีเหตุผลได้ตลอดเวลา

การดำเนินการออนไลน์

หากคุณแจกจ่ายเนื้อหาหรือเพิ่มความคิดเห็น แสดงว่าคุณให้สิทธิ์แก่ Sony Mobile ในการแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย สร้างงานสืบเนื่อง และเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบและสื่อใด ๆ ที่ Sony Mobile เลือก คุณเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมของคุณทั้งหมดบนไซต์ รายการด้านล่างเป็นตัวอย่างการละเมิดบางอย่าง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ที่อาจเป็นผลให้การใช้งานไซต์ของคุณเป็นอันสิ้นสุด:

  • ส่งข้อมูล เผยแพร่ หรืออำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท มุ่งร้าย ขู่เข็ญ คุกคาม ปรามาส จาบจ้วงเรื่องเชื้อชาติหรือศาสนาอย่างรุนแรง หยาบคาย มีเนื้อหาเพศโจ่งแจ้ง ลามกอนาจาร สร้างความเสื่อมเสีย หรือน่ารังเกียจ
  • คุกคาม ขู่เข็ญ ทำให้อับอาย หรือรบกวนผู้ใช้รายอื่นในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์
  • การเผยแพร่หรือการส่งเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามใด ๆ
  • ใช้ข้อความหยาบคาย หรือภาษาที่กล่าวร้าย
  • หลอกว่าเป็นคนอื่น ไม่อนุญาตให้คุณปลอมตัวเป็นผู้ใช้คนอื่น หรือบุคคลใด ๆ
  • พยายามดึงรหัสผ่านของผู้ใช้รายอื่น
  • เผยแพร่ข้อความโฆษณา หรือเนื้อหาส่งเสริมการขาย
  • อัปโหลดไวรัส สปายแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เป็นอันตราย
  • ขัดจังหวะ หรือพยายามขัดขวางการทำงานของไซต์

Sony Mobile สงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาได้ตลอดเวลา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่ฝ่าฝืนมาตรฐานเหล่านี้ Sony Mobile ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่น่ารังเกียจที่คุณอาจพบได้ในระหว่างที่ใช้ไซต์

ค่าเสียหาย

ทั้ง Sony Mobile หรือผู้ที่ช่วยเหลือเราในการสร้าง ผลิต ส่งมอบและ/หรือดูแลรักษาไซต์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ของคุณ ซึ่งรวมถึงความเสียหายทางตรง มิได้ตั้งใจ ที่เป็นผลต่อเนื่อง ทางอ้อมหรือที่เป็นการลงโทษ และค่าทนายที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงและการใช้ไซต์ของคุณ ฉะนั้น คุณจึงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดต่อผลที่ตามมาของการใช้ไซต์ของคุณ คุณตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหาย ปกป้อง และป้องกัน Sony Mobile เจ้าหน้าที่ บริษัทในเครือและบริษัทแม่ ตลอดจนผู้ให้บริการ ผู้ให้เนื้อหาและผู้ออกใบอนุญาต (รวมกันเรียกว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดเชย”) ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการรับผิด การเรียกร้องและค่าใช้จ่ายใด และทั้งหมด รวมทั้งค่าทนาย ที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายที่ได้รับการชดเชย ซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดใดๆ โดยคุณต่อเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การเป็นตัวแทน การรับประกันและข้อตกลงร่วมกันที่กล่าวมานี้

ได้มีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความแม่นยำของข้อมูลที่ให้โดย Sony Mobile และไซต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยธรรมชาติของสื่อและความเสี่ยงจากการรบกวนและการขาดตอน จึงได้ยกเว้นการรับผิดตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ

คุณตกลงว่า เมื่อลงทะเบียนเสร็จหรือสืบเนื่องจากการใช้บริการบางส่วน คุณอาจได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Sony Mobile บริการเฉพาะที่มีการใช้งาน หรือสินค้าหรือบริการอื่นๆ ของ Sony Mobile ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกส่งทางอีเมล SMS และ/หรือวิธีการอื่น โดยใช้ข้อมูลที่คุณลงทะเบียน คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นภายใต้แผนบริการไร้สายของคุณที่เกี่ยวข้องกับการรับการสื่อสารของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ใช้หรือที่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น เท่าที่สามารถปฏิบัติได้ สำหรับข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริการ คุณจะได้รับข้อเสนอให้ใบแจ้งหนี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของ Sony Mobile กรุณาทบทวนเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sony Mobile

คุณตกลงว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการทางอีเมล SMS และ/หรือวิธีการอื่น โดยใช้ข้อมูลที่คุณลงทะเบียน

การปฏิเสธการรับประกันและการรับผิดชอบต่อความเสียหาย

คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้งานไซต์นี้ด้วยตัวคุณเอง ไซต์ (รวมทั้งเนื้อหาและฟังก์ชั่นทั้งหมดที่ทำให้มีขึ้นหรือเข้าถึงผ่านไซต์) ให้มา “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เรื่องเนื้อหาในไซต์ SONY MOBILE จะไม่เป็นตัวแทนหรือไม่รับประกันสิ่งใดก็ตาม (1) ในแง่ความถูกต้อง ความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดเนื้อหาใดๆ ที่ได้เผยแพร่หรือสามารถหาได้จากไซต์; (2) ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ไซต์ใช้งานได้จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่อาจได้รับเชื้อ มีภัยหรือทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของคุณเมื่อคุณเข้าไป เรียกดู ดาวน์โหลด หรือไม่ก็การใช้งานไซต์ หรือ (3) ว่าการใช้หรือความเพลิดเพลินของบริการจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือไม่มีข้อผิดพลาด

SONY MOBILE จะไม่รับผิดชอบต่อผลเสียหาย ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายทางอ้อม การลงโทษ หรือความเสียหายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การใช้งาน (ข) การที่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ (ค) ข้อผิดพลาด หรือการตกหล่นในเนื้อหาหรือการทำงานของไซต์ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่อของ SONY MOBILE แม้ว่า SONY MOBILE หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม ในเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายต่างๆ ที่เป็นผลที่ตามมาหรือความเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ดังนั้นข้อกำจัดหรือข้อยกเว้นด้านบนจึงอาจไม่ใช้กับคุณ ในทุกกรณี SONY MOBILE ไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณในความเสียหาย การสูญหาย และจากการเป็นต้นเหตุของการกระทำทั้งหมด (ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาหรือไม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการละเลย หรืออื่นๆ) เป็นจำนวนเงินเกิน EUR 2000

บทบัญญัติทั่วไป

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ในไซต์ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง Sony Mobile กับคุณในการใช้งานไซต์ของคุณ การที่ Sony Mobile มิได้เรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ทั้งปวงในการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติในเวลาใดๆ หลังจากนั้น หรือการสละสิทธิ์ของ Sony Mobile ต่อการละเมิดข้อกำหนดใดๆ นี้ มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในตัวข้อกำหนดนั้นๆ เอง เพื่อให้เป็นผล การสละสิทธิ์ใดๆ โดย Sony Mobile จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร สาเหตุของการกระทำใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของคุณจะต้องเริ่มขึ้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากมีการร้องเรียนหรือสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้น ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หากศาลในเขตอำนาจหนึ่งพบว่าข้อกำหนดใดหรือส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดนั้นจะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่อนุญาต เพื่อให้จุดประสงค์ของข้อตกลงนี้บังเกิดผล และส่วนที่เหลือของเงื่อนไขและข้อกำหนดจะยังคงบังคับใช้และมีผลเต็มที่ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะถูกกำกับและตีความตามกฎหมายแห่งประเทศสวีเดน โดยไม่มีการอ้างถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย