โปรดช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์
ทำแบบสำรวจของเราเพื่อประเมินการเยี่ยมชมของคุณ

ในการตอบคำถามแบบรวดเร็วห้าคำถาม ใช้เวลาเพียงสองสามนาทีเท่านั้น เพียงกดปุ่มเปิดแบบสำรวจเมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมชมเพื่อเริ่มต้น

Skip to content

เงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชัน Sony Mobile

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชันหรือบริการใดๆ ที่ Sony Mobile Communications Inc. (รวมเรียกว่า Sony Mobile Applications) เป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ของคุณ โดยมีที่อยู่สำนักงานจดทะเบียนที่ 22188 Lund, Sweden ร่วมกับบริษัทในเครือและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า Sony Mobile)

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างพร้อมกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นโนบายความเป็นส่วนตัว (อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลความเปลี่ยนแปลงล่าสุด โดยเข้าไปที่ กฎหมาย เป็นประจำ

ไปที่หน้าหลักสำหรับกฎหมาย

  1. ค่าใช้จ่าย: คุณจะต้องรับผิดชอบในต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลจากการดาวน์โหลดหรือการใช้แอปพลิเคชัน Sony Mobile ใดๆ รวมถึงค่าเครือข่ายผู้ให้บริการใดๆ และค่าบริการโรมมิ่ง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากผู้ให้บริการของคุณ
  2. แอปพลิเคชัน บริการหรือไซต์ของบุคคลที่สาม: แอปพลิเคชัน Sony Mobile อาจช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อคุณให้ใช้ฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน บริการหรือไซต์ของบุคคลที่สามที่ Sony Mobile ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม (รวมเรียกว่า แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม) แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง Sony Mobile ไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อผลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาค้าขายหรือการทำธุรกรรมของคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงเนื้อหาของบุคคลที่สาม เนื้อหาที่รวบรวม แอปพลิเคชัน บริการ ไซต์ การโฆษณา การเชื่อมโยง นโยบายความเป็นส่วนตัว และ/หรือการปฏิบัติใดๆ ของบุคคลที่สามดังกล่าวที่อาจจะเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Sony Mobile คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวกับเงื่อนไขการใช้บริการและการใช้งานไซต์ของบุคคลที่สามที่คุณเข้าชมทุกไซต์ ก่อนที่จะดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใดๆ
  3. ภาษา: เนื้อหาบางรายการอาจไม่มีให้บริการในภาษาท้องถิ่นของคุณ
  4. วิศวกรรมย้อนกลับ: คุณเห็นด้วยที่จะไม่ถอด ดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามที่จะเข้าถึงซอร์สโค้ดของแอปพลิเคชัน Sony Mobile ใดๆ คุณจะไม่คัดลอกส่วนใดๆ ของแอปพลิเคชัน Sony Mobile หรือนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ให้เช่า ทำสัญญาเช่า ให้ยืม ขาย เผยแพร่ ให้อำนาจ ให้สิทธิช่วง แจกจ่าย มอบให้ หรือโอนแอปพลิเคชัน Sony Mobile ส่วนใดๆ แก่บุคคลที่สาม
  5. Sony Mobile สงวนสิทธิ์ที่จะติดตามและรายงานกิจกรรมของคุณในแอปพลิเคชัน Sony Mobile แก่ผู้ให้บริการข้อมูลทางสถิติซึ่งเป็นบุคคลที่สามของเราโดยไม่เปิดเผย
  6. การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: เราจะช่วยคุณป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของคุณตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมด ฉะนั้น โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องของ Sony Mobile เพื่อให้เข้าใจว่าเรามีการรวบรวมข้อมูลประเภทใดจากแอปพลิเคชัน Sony Mobile บ้าง และเรามีการใช้มาตรการพิเศษใดในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ
  7. เราอาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบได้ทุกเมื่อ และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณ การใช้แอปพลิเคชัน Sony Mobile ต่อหลังจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ของคุณ จะถือเป็นการยอมรับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ โปรดอย่าใช้แอปพลิเคชัน SONY MOBILE หรือดาวน์โหลดหรือใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องใดๆ การใช้แอปพลิเคชัน SONY MOBILE เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ทุกแอปพลิเคชัน SONY MOBILE ได้จัดให้ ตามที่เป็น และ ตามที่มี เราไม่มีการรับประกัน และจะปฏิเสธการรับผิดหรือความรับผิดชอบใน ความพร้อม การตรงต่อเวลา ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพของแอปพลิเคชัน SONY MOBILE ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชัน SONY MIBILE ทั้งหมด เราไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการลบ หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บหรือการส่งผ่าน เนื้อหาใดๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บหรือส่งด้วยแอปพลิเคชัน SONY MOBILE เราไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความเชื่อถือได้ของข้อมูลใดหรือคำแนะนำใดๆ ที่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน SONY MOBILE เราอาจจำกัดการใช้งานของคุณหรือยกเลิกแอปพลิเคชัน SONY MOBILE ตามแต่ดุลยพินิจของเราได้ทุกเมื่อ ตามขอบเขตของกฎหมาย เราไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าในกรณีใดๆ ในเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายบางอย่าง ดังนั้นข้อกำจัดหรือข้อยกเว้นด้านบนอาจจะไม่นำไปใช้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ความรับผิดของเราทั้งหมดที่มีต่อคุณจะไม่เกินไปกว่าจำนวนที่คุณจ่ายจริง (หากมี) ให้แก่แอปพลิเคชัน SONY MOBILE และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
  8. คุณรับทราบดีว่าเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ ชื่อ และดอกผลทั้งหมด ใน และ ของแอปพลิเคชัน Sony Mobile กับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง “Sony” เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Sony Corporation คุณจะไม่เปลี่ยนแปลง ทำลาย ปิดบัง หรือลบข้อความที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ หรือฉลากใดๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน Sony Mobile
  9. ตามขอบเขตที่อนุญาตไว้ในสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายสูงสุด (ตามความเหมาะสม) เงื่อนไขการใช้งานนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของสวีเดน ไม่รวมความที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย คุณยอมรับขอบเขตอำนาจกฎหมายของศาลสวีเดน

ไปที่หน้าหลักสำหรับกฎหมาย