Hjälp oss att förbättra vår webbplats
Fyll i några frågor om hur du upplevde ditt besök.

Det tar bara ett par minuter att besvara de fem korta frågorna. Klicka bara på knappen Besvara frågorna när du är klar med besöket.

Skip to content

Användarvillkor för webbplatsen

Läs dessa användarvillkor om du har för avsikt att använda material, tjänster eller information som finns på Sony Mobile Communications webbplats. Observera att du genom att besöka och/eller använda vår webbplats accepterar dessa användarvillkor. Om du inte accepterar våra användarvillkor måste du stänga webbplatsen och inte använda den igen.

Tillbaka till Juridiska villkor

Allmänt

Den här webbplatsen och tillhörande underwebbplatser (tillsammans kallade ”webbplatsen”) publiceras och underhålls av Sony Mobile Communications Inc. eller dess dotterbolag eller avdelningskontor (tillsammans kallade ”Sony Mobile”). Genom att använda webbplatsen godkänner du de villkor som ingår i denna juridiska information, i sekretesspolicyn och i alla tillämpliga lagar och förordningar inklusive, men inte begränsat till, exportkontroll (sammanfattningsvis kallat ”användarvillkor”). Du bekräftar att du har juridisk behörighet att godkänna dessa användarvillkor för egen räkning och för eventuell part som du representerar. Använd inte webbplatsen om du inte godkänner användarvillkoren.

Ändringar eller modifieringar

Det kan hända att vi ändrar användarvillkoren. Du bör därför besöka de här sidorna varje gång du besöker webbplatsen. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter att vi har ändrat användarvillkoren innebär det att du godkänner även de nya användarvillkoren.

Tillgänglighet för produkter och tjänster

De produkter och tjänster som nämns på webbplatsen kanske inte finns tillgängliga i det land eller den region där du bor, eller över huvud taget. Sådana produkter och tjänster nämns endast i informationssyfte på webbplatsen, och utgör varken någon underförstådd eller uttrycklig garanti för att dessa produkter eller tjänster finns tillgängliga, vare sig i det land där du bor eller någon annanstans. Du bör kontrollera med din lokala auktoriserade Sony Mobile-återförsäljare om en viss produkt eller tjänst finns tillgänglig i din region.

Webbplatsens och tjänsternas tillämpningar och funktioner kan bero på SIM-kortet och/eller nätverket, innehållsformatet och kompatibiliteten hos enheter som krävs för användning. Kontakta operatören för att få information om huruvida tjänsten är tillgänglig lokalt.

Webbplatsen kan tillfälligt vara otillgänglig under vissa perioder på grund av underhåll eller av annan orsak. Sony Mobile förbehåller sig dessutom rätten att när som helst stänga webbplatsen eller någon del av den.

Alla tjänster kan vara eller komma att bli förenade med kostnader. Om avgifter krävs meddelas detta separat och i anslutning till respektive tjänst.

Användning av webbplatsen kan innebära att data skickas genom nätverket hos din operatör och att operatören tar ut en avgift för detta. Sony Mobile frånsäger sig allt ansvar för sådana avgifter.

Äganderätt

Allt material, inklusive alla bilder, programvaror, texter och grafik, knappar, nyckelord, metataggar och det allmänna gränssnittet (”innehållet”) som finns på webbplatsen skyddas av upphovsrätt under nationell lagstiftning och internationella avtal. De varumärken, logotyper och emblem som visas på webbplatsen är varumärken eller andra skyddade symboler som ägs av Sony Mobile eller dess innehållsleverantörer.
Du får inte använda innehållet på annat sätt än vad som framgår av detta dokument. Brott mot dessa villkor kan utgöra en kränkning av våra innehållsleverantörers immateriella rättigheter och Sony Mobile eller våra innehållsleverantörer kan komma att vidta juridiska åtgärder för att skydda dessa rättigheter. Innehållet får visas och skrivas ut, och dokument som baseras på innehållet får distribueras, under förutsättning att sådana dokument inte används i kommersiella syften, utan endast i informationssyfte, och att hänvisning till Sony Mobile alltid sker när dokumentet används. Du får inte byta ut, modifiera, sälja, återskapa teknik eller sprida något på webbplatsen. Pressmeddelanden och andra dokument klassade som allmänna får användas i allmän kommunikation förutsatt att källan till informationen anges.

Om du skickar meddelanden eller material till webbplatsen via e-post eller på annat sätt kommer all sådan kommunikation att behandlas som icke-konfidentiell och ej upphovsrättsskyddad. Sony Mobile har rätt att, utan att kompensera dig, använda koncept, idéer, erfarenheter eller tekniker som finns i kommunikation som du skickar till webbplatsen, i vilket syfte som helst. Du godkänner och förstår dock att Sony Mobile inte är skyldig att använda sådana idéer eller material och att du inte har rätt att kräva detta.

Skickade personuppgifter för registrering, användning och avslutande av tjänst

Som användare av Sony Mobiles tjänster som erbjuds via den här webbplatsen godkänner du att (a) lämna sanningsenliga, korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter om dig själv enligt anmodan i användarregistreringsformuläret (sådan information är ”registreringsuppgifter”) och (b) underhålla och vid behov uppdatera registreringsuppgifterna för att hålla dem korrekta, riktiga, aktuella och fullständiga. Om du lämnar uppgifter som är osanna, oriktiga, inaktuella eller ofullständiga, eller om Sony Mobile har rimlig anledning att misstänka att sådan information är osann, oriktig, inaktuell eller ofullständig, har Sony Mobile rätt att stänga av eller avsluta din tillgång till eller användning av sådan tjänst.

Du kan bli ombedd att ange eller du kan erhålla ett lösenord och användarnamn när du slutför registreringsprocessen för en specifik tjänst. Sådana lösenord och användarnamn får endast användas av dig och inte överlåtas till någon annan. Du ansvarar för att hålla lösenordet hemligt och du är helt och hållet ansvarig för alla aktiviteter som utförs med ditt lösenord eller konto. Du samtycker till att omedelbart informera Sony Mobile om obehörig användning av ditt lösenord eller konto eller annat brott mot säkerheten. Sony Mobile kan inte och kommer inte att hållas ansvarigt för förluster eller skador som beror på din underlåtenhet att följa dessa villkor.

Om du inte längre vill använda en tjänst kan du avsluta ditt konto vad gäller den tjänsten och du kommer inte längre att ha tillgång till kontot. Om det finns någon indikation på att du bryter mot dessa villkor kan Sony Mobile omedelbart spärra din tillgång till tjänsten utan föregående meddelande. Dessutom kan Sony Mobile radera ditt konto eller begränsa din tillgång till vissa delar av tjänsterna om du inte har haft kontakt med eller använt någon viss tjänst under de senaste sex (6) månaderna.

Du förstår och samtycker till att, även efter borttagning, visst material som publicerats av dig kan finnas kvar som sparat och/eller arkiverat material.

Länkar

För din bekvämlighet kan webbplatsen innehålla länkar till webbplatser på Internet som ägs, publiceras och underhålls av tredje part. Länkade webbplatser kontrolleras inte av oss och därför kan Sony Mobile inte hållas ansvarigt för innehållet på sådana länkade webbplatser. Det är förbjudet att skapa länkar till webbplatsen utan Sony Mobiles medgivande. Länkar utgör inte, och är inte avsedda att utgöra, någon juridiskt bindande anknytning mellan Sony Mobile och tredje part. Länkar medför inte att Sony Mobile tar något ansvar för innehåll, råd, framställningar, produkter eller tjänster från tredje part och inte heller att Sony Mobile rekommenderar eller garanterar värdet av dessa produkter och tjänster eller lämnar någon garanti för prestanda och kvalitet hos dem.

Du godkänner att det är ditt ansvar att följa de villkor som gäller på sådana länkade webbplatser.

Tillgänglig programvara på webbplatsen

All programvara som kan finnas tillgänglig för hämtning på webbplatsen (”programvaran”) tillhör Sony Mobile eller dess innehållsleverantörer. Programvaran är tillgänglig för hämtning endast för slutanvändarnas personliga bruk och omfattas av villkoren i slutanvändarens licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran (”licensavtalet”). Mångfaldigande eller återdistribution av programvaran som inte sker i enlighet med licensavtalet kan leda till civilrättsliga och rättsliga åtgärder.

UTAN ATT DÄRMED INSKRÄNKA DET FÖREGÅENDE ÄR DET UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET ATT KOPIERA ELLER MÅNGFALDIGA PROGRAMVARAN TILL ANNAN SERVER ELLER PLATS I SYFTE ATT VID SENARE TILLFÄLLE MÅNGFALDIGA ELLER ÅTERDISTRIBUERA PROGRAMVARAN. PROGRAMVARAN OMFATTAS AV GARANTI, OM ALLS, ENDAST ENLIGT VILLKOREN I LICENSAVTALET. FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM ANGES I LICENSAVTALET AVSÄGER SIG SONY MOBILE HÄRMED ALLA YTTERLIGARE GARANTIER OCH VILLKOR ANGÅENDE SÄLJBARHET, ÄNDAMÅLSENLIGHET, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG.

Skydd av information

Det är aldrig helt privat eller säkert att överföra information via Internet. Du är införstådd med att alla meddelanden och all information som du skickar till webbplatsen kan komma att läsas eller uppfattas av andra. Dessutom ska du aldrig lämna ut ditt lösenord till någon. Om du delar dator med andra ska du logga ut från webbplatsen och stänga webbläsaren när du är klar. Sony Mobile är under inga förhållanden ansvarigt för obehöriga handlingar som utförs av tredje part i avsikt att kringgå webbplatsens säkerhetsprotokoll.

Åldersgräns

Alla är välkomna att besöka webbplatsen. Du måste dock registrera dig om du vill medverka i olika delar på webbplatsen, till exempel gå med i en klubb eller grupp, delta i en tävling eller köpa någonting online. För registrering krävs att du är minst 15 år, och du måste få en förälders eller vårdnadshavares skriftliga medgivande om du är under 18 år. Om du är minderårig där du bor måste din förälder eller vårdnadshavare (som måste vara myndig) läsa användarvillkoren och göra registreringen för din räkning så kommer användarvillkoren att gälla dig.

Inskickat innehåll

Du kan överföra och/eller hämta innehåll. All information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, videor, meddelanden eller annat innehåll som publiceras av dig (”inskickat innehåll”) är helt och hållet ditt ansvar. Du är helt och hållet ansvarig för inskickat innehåll som du överför, postar, skickar med e-post, överlåter eller på annat sätt gör tillgängligt. Sony Mobile påtar sig inget ansvar för sådant inskickat innehåll och du är ensam ansvarig för skyldigheter som uppkommer genom eller hänför sig till inskickat material som du överför till webbplatsen, oavsett på vilket sätt det sker.
Sony Mobile kontrollerar inte innehållet och lämnar inga garantier för innehållets karaktär, riktighet, integritet eller kvalitet eller för att du inte kommer att utsättas för stötande, otillbörligt eller anstötligt material. Sony Mobile förbehåller sig rätten att när som helst ta bort innehåll, inklusive, men inte begränsat till, allt innehåll som Sony Mobile, efter eget gottfinnande, anser vara stötande, otillbörligt eller anstötligt.

Äganderätt till inskickat material

Genom att publicera inskickat material ger du Sony Mobile en världsomspännande icke-exklusiv, bestämbar, fullt betald, royaltyfri, evig och oåterkallelig licens att använda, kopiera, offentliggöra, visa, distribuera och ändra det inskickade materialet. Detta omfattar rätten att förbereda härledda arbeten av materialet eller att införliva det inskickade materialet i andra arbeten, liksom att underlicensiera det.

Särskilda tjänster

Sony Mobile kan erbjuda olika tjänster till slutanvändare (till exempel, men inte begränsat till, synkroniseringstjänster). Du är ansvarig för all information som du synkroniserar med telefonen, till exempel kontakter, kalender, bokmärken, minnesanteckningar, bilder eller andra data.

All information som du skickar via tjänsten/tjänsterna hanteras i överensstämmelse med Sony Mobiles sekretesspolicy. Du ger Sony Mobile alla nödvändiga licenser och rättigheter för hantering och användning av dina uppgifter i syfte att kunna tillhandahålla dig tjänsten/tjänsterna.

Sony Mobile påtar sig inget ansvar och inga skyldigheter för eventuella förluster eller misslyckanden i anslutning till hantering, synkronisering eller lagring av dina uppgifter. Sony Mobile kan inte hållas ansvarigt för att uppgifter tas bort.

SONY MOBILE SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE FÖRLUSTER ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA EN TJÄNST ELLER FÖR ATT DATA ELLER FILER SKRIVS ÖVER ELLER RADERAS (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, KONTAKTER, LÅTAR OCH BILDER) SOM ETT RESULTAT AV ATT EN TJÄNST ANVÄNDS.

Du samtycker till att Sony Mobile har rätt att radera din information när som helst utan att ange något skäl.

Regler för medverkan på webbplatsen

Om du distribuerar innehåll eller lägger till kommentarer ger du Sony Mobile rätt att redigera, kopiera, distribuera, skapa härledda arbeten från och publicera sådant innehåll i vilken form eller vilket medium som helst som Sony Mobile väljer. Du är ensamt ansvarig för alla dina aktiviteter på webbplatsen. Nedan ges exempel på överträdelser som kan leda till att vi blockerar din tillgång till webbplatsen. Du får inte:

  • Överföra, publicera eller underlätta distribution av innehåll som är olagligt, kränkande, skadligt, hotfullt, trakasserande, smädligt, rasistiskt, etniskt eller religiöst stötande, vulgärt, pornografiskt, obscent, nedsättande eller anstötligt.
  • Trakassera, hota, hindra eller störa en annan användare på ett oönskat sätt.
  • Publicera eller överföra material som bryter mot immateriell äganderätt eller integritet för tredje part.
  • Använda ett vulgärt eller grovt språk.
  • Låtsas vara någon annan. Du får inte låtsas att du är en annan användare eller någon annan person.
  • Försöka få tag i andra användares lösenord.
  • Publicera reklam- eller säljmaterial.
  • Överföra virus, spionprogram eller andra skadliga eller farliga program.
  • Hindra eller försöka hindra korrekt drift av webbplatsen.

Sony Mobile förbehåller sig rätten att ta bort innehåll när som helst, inklusive, men inte begränsat till, allt innehåll som bryter mot dessa normer. Sony Mobile ansvarar inte för stötande material som du kan hitta när du använder webbplatsen.

Skadeersättning

Varken Sony Mobile eller de som hjälper oss att skapa, producera, leverera och/eller underhålla webbplatsen ansvarar för eventuella skador som uppkommer genom att du använder webbplatsen. Detta omfattar direkta, oavsiktliga och indirekta skador samt följd- och straffskador och advokatkostnader som uppstår genom din åtkomst till eller användning av webbplatsen. Du bär därför hela ansvaret för följderna av din användning av webbplatsen. Du är införstådd med att hålla Sony Mobile, dess tjänstemän, filialer och moderbolag liksom dess tjänsteleverantörer, innehållsleverantörer och licensgivare (tillsammans ”ansvarsbefriade parter”) skadeslösa för och skyddade från alla skadestånd, fordringar och böter, inklusive rättegångskostnader som de ansvarsbefriade parterna ådrar sig i samband med att du på något sätt har brutit mot dessa användarvillkor, ovannämnda beskrivningar, garantier och avtal.

Vi har vidtagit alla åtgärder för att informationen som tillhandahålls av Sony Mobile på webbplatsen ska vara korrekt. På grund av mediets karaktär och risken för avbrott och störningar friskriver sig dock Sony Mobile från ansvar enligt ovan.

Information rörande tjänster

Du samtycker till att du efter slutförd registrering eller i samband med användning av vissa tjänster kan komma att erhålla information som är relaterad till Sony Mobile, den specifika tjänsten som används eller andra produkter och tjänster från Sony Mobile. Sådan information kan skickas via e-post, SMS och/eller på andra sätt baserat på den information du har registrerat. Enligt vad som är tillämpligt ansvarar du för alla kostnader och avgifter som uppkommer när du använder trådlösa tjänster för att ta emot kommunikation relaterad till en utnyttjad tjänst eller som i övrigt är auktoriserad. Med avseende på information som inte hör samman med tjänsten kommer du att erbjudas möjlighet att avböja mottagande. Mer information om Sony Mobiles insamlande och användning av personlig information finns i villkoren i Sony Mobiles integritetspolicy.

Du samtycker till att ta emot information relaterad till tjänsten via e-post, SMS och/eller på annat sätt baserat på den information du har registrerat.

Friskrivning från garantier och skador

DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSEN (INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL OCH ALLA FUNKTIONER PÅ WEBBPLATSEN ELLER SOM ÄR NÅBARA VIA WEBBPLATSEN) TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. I DEN UTSTRÄCKNING GÄLLANDE LAG TILLÅTER, VAD GÄLLER INNEHÅLLET PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN, LÄMNAR SONY MOBILE INGA FÖRSÄKRINGAR ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG (1) ATT INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN ELLER DET INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN ÄR KORREKT, LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER INTE GÖR INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER; (2) ATT SERVERN SOM WEBBPLATSEN LIGGER PÅ ÄR FRI FRÅN VIRUS OCH FRÅN ANDRA KOMPONENTER SOM KAN SMITTA ELLER SKADA DIN DATORUTRUSTNING ELLER NÅGON ANNAN EGENDOM NÄR DU GÅR IN PÅ, SURFAR PÅ, LADDAR NER FRÅN, ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT ANVÄNDER WEBBPLATSEN; ELLER (3) ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA KAN SKE UTAN AVBROTT OCH FELFRITT.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SONY MOBILES FÖRSUMLIGHET, ANSVARAR SONY MOBILE FÖR DIREKTA, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM HAR ATT GÖRA MED (A) ANVÄNDNINGEN AV, (B) OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, ELLER (C) FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLLET OCH FUNKTIONERNA PÅ WEBBPLATSEN, ÄVEN OM SONY MOBILE ELLER EN AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE HAR UPPLYSTS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR. BEGRÄNSNINGEN ELLER FRISKRIVNINGEN OVAN GÄLLER DÅ INTE FÖR DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER UPPGÅR SONY MOBILES TOTALA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET TILL DIG TILL MER ÄN 2 000 EURO FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH ANDRA RÄTTSGRUNDER (OAVSETT AVTALSANSVAR ELLER ERSÄTTNINGSANSVAR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT).

Allmänna villkor

Dessa användarvillkor och andra ytterligare villkor som publiceras på webbplatsen utgör hela överenskommelsen mellan Sony Mobile och dig vad gäller din användning av webbplatsen. Om Sony Mobile underlåter att avkräva efterlevnad av någon bestämmelse i dessa villkor har Sony Mobile ändå full rätt att avkräva efterlevnad vid ett senare tillfälle. Om Sony Mobile avstår från att beivra brott mot någon bestämmelse i dessa villkor ska detta inte uppfattas som att Sony Mobile tar avstånd från bestämmelsen som sådan. Ett avstående från Sony Mobile måste vara skriftligt för att gälla. Eventuella rättsprocesser som gäller din användning av webbplatsen måste inledas inom ett (1) år efter att rättsgrunden eller rättsanspråket uppstått. Om en behörig domstol av någon anledning bedömer att en bestämmelse i dessa användarvillkor är verkningslös, ska sådan bestämmelse genomdrivas i den utsträckning som medges så att syftet med detta avtal uppnås, medan återstoden av dessa villkor och bestämmelser ska fortsätta att gälla fullt ut. Dessa användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan beaktande av motstridig internationell lagstiftning.