Pomóż nam udoskonalić naszą stronę
Weź udział w ankiecie, aby ocenić wizytę na naszej stronie.

Odpowiedź na pięć krótkich pytań zajmie Ci tylko kilka minut. Po prostu kliknij przycisk Wypełnij ankietę na koniec swojej wizyty.

Skip to content

Warunki korzystania z witryny internetowej

Przed skorzystaniem z dowolnych materiałów, usług lub informacji zamieszczonych w witrynie firmy Sony Mobile Communications prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu „Warunki użytkowania”. Zarówno odwiedzanie naszej witryny, jak i korzystanie z niej oznacza zaakceptowanie Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie Warunków użytkowania, powinien opuścić Witrynę i nie korzystać z niej.

Wróć do strony informacji prawnych

Informacje ogólne

Niniejsza witryna i wszystkie jej witryny podrzędne (łącznie określane jako „Witryna”) są publikowane i utrzymywane przez firmę Sony Mobile Communications Inc. lub jej przedstawicieli i filie (łącznie określanych jako „Sony Mobile”). Korzystając z Witryny, użytkownik akceptuje warunki wyszczególnione w niniejszym dokumencie i Zasadach dotyczących prywatności oraz wszelkie stosowne przepisy ustawowe i wykonawcze, w tym w szczególności przepisy dotyczące kontroli eksportu (łącznie określane jako „Warunki użytkowania”). Użytkownik oświadcza, że ma zdolność prawną do zaakceptowania niniejszych Warunków użytkowania w imieniu własnym oraz każdej reprezentowanej przez siebie strony. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie Warunków użytkowania, nie powinien korzystać z Witryny.

Zmiany lub modyfikacje

Firma Sony Mobile może co pewien czas modyfikować niniejsze Warunki użytkowania. Należy zatem przeglądać te strony za każdym razem, gdy korzysta się z Witryny. Kontynuacja korzystania z Witryny po zmianie przez firmę Sony Mobile Warunków użytkowania oznacza wyrażenie zgody na nowe warunki.

Dostępność produktów i usług

Produkty i usługi prezentowane w Witrynie mogą nie być dostępne w kraju lub lokalizacji użytkownika albo w ogóle nie być dostępne. Zamieszczenie wzmianki o takich produktach lub usługach w Witrynie ma jedynie charakter informacyjny i nie oznacza ani nie gwarantuje, że te produkty lub usługi będą dostępne w danym kraju lub miejscowości lub w innych lokalizacjach. Informacje na temat dostępności konkretnych produktów i usług na danym obszarze można uzyskać u lokalnego autoryzowanego przedstawiciela firmy Sony Mobile.

Aplikacje i funkcje Witryny oraz usług mogą zależeć od karty SIM, sieci, formatu treści, a także od zgodności urządzeń niezbędnych do ich wykorzystania. Należy sprawdzić u operatora lub dostawcy usług dostępność usługi w danym regionie.

Witryna może być czasowo niedostępna z uwagi na zabiegi konserwacyjne lub inne przyczyny. Ponadto firma Sony Mobile może w dowolnym momencie zamknąć Witrynę lub jakiekolwiek jej części.

Za korzystanie z usług mogą zostać naliczone opłaty. W przypadku naliczania opłat za korzystanie z określonej usługi odpowiednia informacja zostanie podana oddzielnie.

Korzystanie z Witryny może wiązać się z przesyłaniem danych przez sieć usługodawcy, za co mogą zostać naliczone opłaty. Firma Sony Mobile nie ponosi odpowiedzialności za żadne takie opłaty.

Prawo własności

Wszelkie materiały, łącznie z obrazami, oprogramowaniem, tekstem, grafiką, przyciskami, słowami kluczowymi, metatagami oraz ogólnym projektem („Zawartość”) zawarte w Witrynie są chronione prawem autorskim na mocy przepisów prawa krajowego oraz umów międzynarodowych. Marki, logo firmowe i symbole graficzne zamieszczone w Witrynie stanowią znaki towarowe bądź przedmioty innych praw własności firmy Sony Mobile lub jej dostawców zawartości.

Zawartość nie może być wykorzystywana w celach innych niż wyszczególnione poniżej. Naruszenie warunków niniejszej umowy może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej przynależnych nam lub naszym dostawcom zawartości i prawo może nakładać na firmę Sony Mobile lub jej dostawców zawartości obowiązek podjęcia określonych czynności prawnych mających na celu ochronę praw własności intelektualnej. Zawartość może być przeglądana i drukowana, a powstałe w ten sposób dokumenty mogą być rozpowszechniane pod warunkiem, że są one wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i osobistych celach niekomercyjnych, a każdy wykorzystany dokument jest oznaczony jako własność firmy Sony Mobile. Użytkownik nie ma prawa do wymiany, modyfikacji, sprzedaży, odtwarzania ani przesyłania jakiegokolwiek elementu znajdującego się w Witrynie. Użycie materiałów prasowych i innych dokumentów uznanych za publiczne jest dozwolone w środkach masowego przekazu, jeśli zostanie podane źródło informacji.

Jeśli użytkownik przesyła do Witryny jakiekolwiek informacje lub materiały za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, wszystkie takie przesyłki będą traktowane jako niepoufne i niestanowiące własności użytkownika. Firma Sony Mobile może bez żadnej rekompensaty dla nadawcy dowolnie korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji, technik i technologii opisanych w takich wiadomościach wysłanych do Witryny. Jednak użytkownik przyjmuje także do wiadomości, że firma Sony Mobile nie ma obowiązku korzystania z takich pomysłów lub materiałów, a użytkownik nie ma prawa wymuszać ich wykorzystania.

Informacje osobiste przekazane w celu rejestracji, użytkowania oraz zakończenia korzystania z usług

Użytkownicy korzystający z usług firmy Sony Mobile oferowanych za pośrednictwem witryny zobowiązują się do: (a) podania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji osobistych, których podanie jest wymagane w formularzu rejestracyjnym (określanych jako „Dane rejestracyjne”) oraz (b) aktualizowania na bieżąco podanych Danych rejestracyjnych, które powinny być prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli użytkownik poda informacje nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne albo firma Sony Mobile ma podstawy, aby podejrzewać, że informacje takie są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, firma Sony Mobile ma prawo zawiesić lub zablokować użytkownikowi dostęp do takiej usługi lub możliwość korzystania z niej.

Po ukończeniu procesu rejestracji w danej usłudze użytkownik może zostać poproszony o podanie hasła i nazwy użytkownika albo otrzyma gotowe hasło i nazwę użytkownika. Z hasła i nazwy użytkownika może korzystać wyłącznie dany użytkownik, któremu nie wolno przekazać ich innemu użytkownikowi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła oraz za wszelkie czynności wykonywane po zalogowaniu się do konta z użyciem tego hasła. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić firmę Sony Mobile o użyciu hasła lub konta przez osoby niepowołane lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Firma Sony Mobile nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania.

Jeśli użytkownik nie chce korzystać z żadnych usług, może zlikwidować swoje konto założone dla danej usługi; w takim przypadku użytkownik nie będzie już mieć dostępu do swojego konta. Jeśli istnieje podejrzenie, że użytkownik narusza niniejsze Warunki użytkowania, firma Sony Mobile może niezwłocznie zablokować dostęp użytkownika do jakiejkolwiek usługi bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony Mobile może usunąć konto użytkownika lub ograniczyć jego dostęp do niektórych części usług, jeśli użytkownik nie logował się na konto lub nie korzystał z danej usługi w ciągu ostatnich 6 (sześciu) miesięcy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nawet po usunięciu, niektóre opublikowane przez niego materiały mogą być zachowane w postaci kopii lub archiwum.

Łącza

Dla wygody użytkowników Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych stanowiących własność innych firm, publikowanych przez inne firmy i obsługiwanych przez inne firmy. Te witryny nie podlegają kontroli firmy Sony Mobile i dlatego nie może ona ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich zawartość. Zabrania się zamieszczania łączy do Witryny bez zgody firmy Sony Mobile. Łącza nie stanowią ani nie mają stanowić jakichkolwiek związków prawnych między firmą Sony Mobile a jakąkolwiek inną firmą. Nie pociągają one za sobą również ani nie mają pociągać jakichkolwiek zobowiązań ani odpowiedzialności firmy Sony Mobile za zawartość, porady, stwierdzenia, produkty lub usługi jakichkolwiek innych firm ani też nie stanowią potwierdzenia, rękojmi lub gwarancji na te produkty i usługi bądź też ich jakość lub wydajność.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie warunków korzystania z takich witryn.

Oprogramowanie dostępne w Witrynie

Wszelkie oprogramowanie, które może zostać udostępnione do pobrania z Witryny („Oprogramowanie”) stanowi chronioną prawem autorskim własność firmy Sony Mobile lub jej dostawców zawartości. Oprogramowanie jest udostępniane do pobrania wyłącznie do osobistego użytku użytkownika i korzystanie z niego podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika, która jest zawarta w Oprogramowaniu lub do niego dołączona („Umowa licencyjna”). Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie Oprogramowania niezgodnie z Umową licencyjną może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZYCH STWIERDZEŃ KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA INNY SERWER LUB DO INNEJ LOKALIZACJI W CELU JEGO DALSZEGO POWIELANIA LUB REDYSTRYBUCJI JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE. OPROGRAMOWANIE PODLEGA JEDYNIE, JEŚLI W OGÓLE, GWARANCJI W RAMACH WARUNKÓW UMOWY LICENCYJNEJ. POZA GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W UMOWIE LICENCYJNEJ FIRMA SONY MOBILE NINIEJSZYM STWIERDZA, ŻE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ O PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIU PRAW OSÓB TRZECICH.

Ochrona informacji

Transmisja danych przez Internet nigdy nie jest całkowicie prywatna ani bezpieczna. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje oraz wiadomości przesyłane przez niego do Witryny mogą zostać przechwycone lub przeczytane przez innych. Użytkownik nie powinien podawać nikomu swojego hasła. Jeśli użytkownik korzysta z komputera wspólnie z innymi osobami, powinien wylogować się z Witryny i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu pracy. Firma Sony Mobile nie ponosi odpowiedzialności za czynności osób niepowołanych mające na celu obejście protokołów bezpieczeństwa Witryny.

Ograniczenia wiekowe

Witrynę może odwiedzić każdy. Jeśli jednak użytkownik pragnie skorzystać z pewnych obszarów witryny, na przykład wstąpić do klubu lub grupy, wziąć udział w konkursie lub dokonać zakupów online, konieczne jest dokonanie rejestracji. Aby się zarejestrować, wymagane jest ukończenie 15 lat i pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli użytkownik nie ma skończonych 18 lat. Jeśli zgodnie z prawem miejscowym użytkownik jest nieletni, obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego (posiadającego zdolność prawną) jest zapoznanie się z Warunkami użytkowania i dokonanie rejestracji w imieniu użytkownika; w takim wypadku Warunki użytkowania mają zastosowanie do użytkownika.

Przesłana zawartość

Użytkownik ma prawo do wysyłania lub pobierania zawartości. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, muzykę, dźwięki, zdjęcia, grafikę, wideo, wiadomości oraz inną zawartość przesyłane do Witryny („Przesłana zawartość”). Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za Przesłaną zawartość, którą przesyła, publikuje, wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej, transmituje lub udostępnia w inny sposób. Sony Mobile nie ponosi odpowiedzialności za Przesłaną zawartość. Użytkownik jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za Przesłaną zawartość przesłaną w jakikolwiek sposób za pośrednictwem Witryny. Sony Mobile nie kontroluje zawartości i nie gwarantuje rodzaju, trafności, integralności i jakości Zawartości oraz tego, że użytkownikowi nie zostanie zaprezentowany obraźliwy, nieprzyzwoity lub niewłaściwy materiał. Firma Sony Mobile zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie zawartości, w tym w szczególności wszelkiej zawartości, która wedle jej uznania jest obraźliwa, nieprzyzwoita lub niedopuszczalna.

Prawo własności do Przesłanej zawartości

Publikując Przesłaną zawartość, użytkownik udziela firmie Sony Mobile niewyłącznej, przenaszalnej, odpłatnej, wolnej od tantiem, bezterminowej i nieodwołalnej globalnej licencji na używanie, kopiowanie, publikowanie, odtwarzanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie i modyfikowanie Przesłanej zawartości. Obejmuje to prawo do sporządzania opracowań zawartości lub włączania Przesłanej zawartości do innych dzieł oraz ich udostępnianie na zasadzie podlicencji.

Usługi szczególne

Firma Sony Mobile może oferować swoim użytkownikom końcowym różne rodzaje usług (m.in. usługi synchronizacji). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje synchronizowane z jego telefonem, takie jak kontakty, kalendarz, zakładki, notatki, zadania, zdjęcia i inne dane.

Wszelkie dane przesyłane za pośrednictwem usług będą przetwarzane zgodnie z Zasadami dotyczącymi prywatności obowiązującymi w firmie Sony Mobile. Użytkownik udziela firmie Sony Mobile wszelkich niezbędnych licencji i praw do przetwarzania i używania danych użytkownika w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika.

Firma Sony Mobile nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usunięcia lub braki w związku z obsługą, synchronizacją lub przechowywaniem danych. Firma Sony Mobile nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie jakichkolwiek danych.

FIRMA SONY MOBILE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY LUB SZKODY POŚREDNIE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK USŁUGI, NADPISANIA DANYCH, USUNIĘCIA DANYCH OSOBISTYCH LUB PLIKÓW (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DANYCH KONTAKTOWYCH, PLIKÓW MUZYCZNYCH I ZDJĘĆ) BĘDĄCE WYNIKIEM KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK USŁUG.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Sony Mobile ma prawo do usunięcia w każdej chwili danych użytkownika bez podania powodu.

Zasady postępowania

Jeśli użytkownik rozpowszechnia pewną zawartość lub dodaje komentarze, przyznaje firmie Sony Mobile tym samym prawo do modyfikacji, kopiowania, dystrybucji, tworzenia produktów pochodnych i publikowania takich treści w dowolnej formie i w dowolny sposób wybrany przez firmę Sony Mobile. Użytkownik jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie prowadzone przez siebie w Witrynie działania. Poniżej wymieniono niektóre, ale nie wszystkie, naruszenia zasad postępowania, które mogą pociągnąć za sobą odebranie użytkownikowi praw dostępu do Witryny:

  • Przesyłanie, publikowanie lub ułatwianie rozpowszechniania zawartości, która jest nielegalna, oszczercza, szkodliwa, wulgarna, nieprzyzwoita, obelżywa, zawiera groźby, szykany, zniewagi, obelgi na tle rasowym, etnicznym lub religijnym lub treści pornograficzne lub jest naganna z jakiegokolwiek innego powodu.
  • Szykanowanie, groźby, zawstydzanie lub inne niepożądane zachowania w stosunku do innego użytkownika.
  • Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów z naruszeniem prawa własności intelektualnej lub prawa do ochrony prywatności osób trzecich.
  • Używanie języka wulgarnego lub obraźliwego.
  • Podszywanie się pod inne osoby. Niedozwolone są próby podszywania się pod innych użytkowników lub jakiekolwiek inne osoby.
  • Próby zdobycia hasła innego użytkownika.
  • Publikowanie materiałów reklamowych lub promocyjnych.
  • Przesyłanie wirusów, oprogramowania szpiegującego lub innego szkodliwego oprogramowania.
  • Zakłócanie lub podejmowanie prób zakłócania funkcjonowania Witryny.

Zastrzegamy sobie prawo do usuwania zawartości w dowolnym momencie, w tym w szczególności wszelkiej zawartości, która stanowi naruszenie tych postanowień. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczalne materiały, z którymi użytkownik może się zetknąć podczas korzystania z Witryny.

Zabezpieczenie przed szkodą

Firma Sony Mobile ani podmioty, które udzieliły jej pomocy w tworzeniu, wyprodukowaniu, udostępnieniu i/lub obsłudze Witryny nie ponoszą odpowiedzialności ani nie są zobowiązane do wypłacania odszkodowań związanych ze szkodami powstałymi na skutek korzystania z Witryny przez użytkownika. Zaliczają się do nich między innymi szkody bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe, pośrednie, odszkodowania za straty moralne i honoraria adwokackie związane z uzyskaniem dostępu do Witryny lub korzystaniem z niej. Pełną odpowiedzialność za skutki korzystania z Witryny ponosi użytkownik. Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności zarówno firmy Sony Mobile, jej pracowników, spółki stowarzyszone i spółki macierzyste, jak i jej dostawców, dostawców zawartości i licencjodawców (łącznie określanych jako „Strony zabezpieczone”); użytkownik wyraża również zgodę na ochronę Stron zabezpieczonych przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami i kosztami, łącznie z honorariami adwokackimi, poniesionymi przez Strony zabezpieczone w związku z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu, powyższych postanowień, gwarancji i porozumień.

Podjęto wszelkie starania, aby informacje prezentowane w witrynie przez firmę Sony Mobile były możliwie najdokładniejsze. Jednak ze względu na charakter wykorzystywanego środka przekazu, jak również na możliwe zakłócenia i przerwy, firma Sony Mobile wyłącza swoją odpowiedzialność, jak określono powyżej.

Informacje związane z usługami

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie po ukończeniu rejestracji lub w związku z korzystaniem z niektórych usług informacji dotyczących firmy Sony Mobile, danej usługi, z której korzysta, lub innych produktów i usług firmy Sony Mobile. Informacje takie mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych środków z wykorzystaniem informacji podanych przez użytkownika przy rejestracji. Użytkownik poniesie wszelkie koszty wynikające z abonamentu usług bezprzewodowych związane z otrzymywaniem komunikatów dotyczących usługi, z której użytkownik korzysta, lub które są w inny sposób autoryzowane. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji niezwiązanych z daną usługą. Więcej informacji dotyczących gromadzenia i wykorzystywania przez firmę Sony Mobile danych osobowych znajduje się w treści postanowień Zasad dotyczących prywatności obowiązujących w firmie Sony Mobile.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych środków z wykorzystaniem informacji podanych przez użytkownika podczas rejestracji.

Uchylenie gwarancji i odpowiedzialności za szkody

UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY. WITRYNA (ŁĄCZNIE Z CAŁĄ ZAWARTOŚCIĄ I WSZYSTKIMI FUNKCJAMI, DO KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ DOSTĘP ZA JEJ POŚREDNICTWEM) JEST UDOSTĘPNIANA „W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST”. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO FIRMA SONY MOBILE NIE WYRAŻA ŻADNYCH OPINII I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z ZAWARTOŚCIĄ WITRYNY, DOTYCZĄCYCH PONIŻSZYCH KWESTII: (1) DOKŁADNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH PRZEZ JAKIKOLWIEK FRAGMENT ZAWARTOŚCI PUBLIKOWANEJ W WITRYNIE LUB DOSTĘPNEJ ZA JEJ POŚREDNICTWEM; (2) BRAKU NA SERWERZE UDOSTĘPNIAJĄCYM WITRYNĘ WIRUSÓW LUB INNYCH SKŁADNIKÓW, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ, USZKODZIĆ LUB W INNY SPOSÓB ZNISZCZYĆ KOMPUTER UŻYTKOWNIKA LUB INNE NALEŻĄCE DO NIEGO PRZEDMIOTY PODCZAS UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO WITRYNY, PRZEGLĄDANIA JEJ ZAWARTOŚCI, POBIERANIA DANYCH Z WITRYNY LUB KORZYSTANIA Z NIEJ W INNY SPOSÓB; (3) BRAKU ZAKŁÓCEŃ LUB BŁĘDÓW PRZY KORZYSTANIU Z DANYCH USŁUG.

W ŻADNYM PRZYPADKU, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU ZANIEDBANIA ZE STRONY FIRMY SONY MOBILE, FIRMA SONY MOBILE NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY WTÓRNE, BEZPOŚREDNIE, UBOCZNE, POŚREDNIE ANI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z: (A) UŻYTKOWANIEM WITRYNY, (B) NIEMOŻNOŚCIĄ JEJ UŻYTKOWANIA LUB (C) BŁĘDAMI LUB POMINIĘCIAMI W ZAWARTOŚCI I FUNKCJONOWANIU WITRYNY, NAWET JEŚLI FIRMA SONY MOBILE LUB JEJ AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. PRAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH KRAJÓW MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD WTÓRNYCH LUB PRZYPADKOWYCH, ZATEM POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM JEDNAK PRZYPADKU CAŁKOWITA WARTOŚĆ ODSZKODOWAŃ ZA STRATY, SZKODY I ROSZCZENIA (ZWIĄZANE Z UMOWĄ LUB CZYNEM NIEDOZWOLONYM, TAKIM JAK NA PRZYKŁAD ZANIEDBANIE), JAKIE FIRMA SONY MOBILE MOŻE PRZYZNAĆ UŻYTKOWNIKOWI, NIE PRZEKROCZY KWOTY 2000 EURO.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie dodatkowe warunki umowy zamieszczone w Witrynie stanowią całość umowy między firmą Sony Mobile a użytkownikiem w zakresie korzystania z Witryny. Niezażądanie przez firmę Sony Mobile wypełnienia jakiegokolwiek warunku umowy nie ma wpływu na prawo przedstawienia takiego żądania przez firmę Sony Mobile w dowolnym momencie w przyszłości, jak również nieściganie przez firmę Sony Mobile naruszenia któregokolwiek z postanowień umowy nie oznacza uchylenia samego postanowienia. Wszelkie akty odstąpienia bądź zrzeczenia się praw przez firmę Sony Mobile muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Wszelkie roszczenia ze strony użytkownika związane z korzystaniem przezeń z Witryny muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od chwili powstania roszczenia lub podstawy roszczenia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwy uzna niniejszy Regulamin bądź jakikolwiek jego warunek za nieegzekwowalny, warunek taki winien zostać wyegzekwowany w maksymalnym dopuszczalnym stopniu, tak aby zachować intencje niniejszej umowy; pozostałe warunki zachowują nadal pełną ważność i moc obowiązującą. Niniejszy Regulamin podlega prawodawstwu Szwecji i powinien być interpretowany zgodnie z nim, niezależnie od istniejących w nim kolizji przepisów prawnych.