Pomozte nám vylepšit naše webové stránky
Prohlídku můžete ohodnotit vyplněním zákaznického dotazníku.

Pět rychlých otázek vám nezabere více než pár minut. Stačí, když na konci prohlídky kliknete na tlačítko pro otevření dotazníku.

Skip to content

Podmínky použití webových stránek

Pokud uvažujete o použití jakýchkoli materiálů, služeb nebo informací, které jsou k dispozici na webu společnosti Sony Mobile Communications, přečtěte si tyto „Podmínky použití“. Upozorňujeme, že návštěvou a používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami použití. Pokud s nimi nesouhlasíte, opusťte tyto stránky a nepoužívejte je.

Zpět na stránku právních informací

Obecné

Tyto webové stránky a jakékoli jejich dílčí webové stránky (společně označované jako „stránky“) provozuje a udržuje společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její dceřiné společnosti či pobočky (společně označované jako „společnost Sony Mobile“). Používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami uvedenými v tomto právním ujednání, v zásadách ochrany osobních údajů a ve všech platných zákonech a předpisech (společně označovaných jako „podmínky použití“). Zároveň prohlašujete, že máte zákonné oprávnění přijmout tyto podmínky použití za svou osobu nebo třetí stranu, kterou zastupujete. Pokud s podmínkami použití nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto stránky.

Změny a úpravy

Podmínky použití můžeme čas od času měnit a upravovat. Proto byste měli stránku s podmínkami použití navštívit při každé návštěvě těchto webových stránek. Jestliže budete pokračovat v používání stránek i po změně či úpravách těchto podmínek použití, vyjadřujete tím souhlas s novými podmínkami.

Dostupnost produktů a služeb

Produkty a služby uvedené na stránkách nemusí být k dispozici ve vaší konkrétní zemi či místě, případně vůbec. Odkaz na takové výrobky a služby na těchto stránkách slouží jen k informačním účelům a nenaznačuje ani nezaručuje, že budou dané produkty či služby k dispozici ve vaší konkrétní zemi či místě nebo kdekoli jinde. Dostupnost takových produktů a služeb v příslušné oblasti byste si měli ověřit u místního autorizovaného zástupce společnosti Sony Mobile.

Aplikace a funkce stránek a služeb mohou záviset na vaší kartě SIM a/nebo síti, formátu obsahu a kompatibilitě zařízení potřebných k jejich použití. Místní dostupnost služby si ověřte u vašeho operátora nebo poskytovatele služby.

Stránky mohou být někdy nedostupné z důvodu údržby či jakéhokoliv jiného důvodu. Společnost Sony Mobile může navíc provoz stránek nebo jejich součásti kdykoliv ukončit.

Veškeré služby mohou být v současnosti nebo v budoucnu zpoplatněny. V případě zpoplatnění služeb bude tato skutečnost oznámena samostatně a v souvislosti s příslušnou službou.

Použití stránek může být spojeno s odesíláním dat prostřednictvím sítě vašeho operátora, který za tento přenos může účtovat poplatky. Společnost Sony Mobile nenese za žádné takové poplatky odpovědnost.

Vlastnictví

Všechny materiály, včetně všech obrázků, softwaru, textu a grafických prvků, tlačítek, klíčových slov a metadat, jakož i celkového vzhledu (dále „obsah“), které jsou obsaženy na těchto stránkách, jsou chráněny autorským zákonem podle národního i mezinárodního práva. Značky, loga a emblémy zobrazené na těchto stránkách podléhají právům plynoucím z vlastnictví ochranné známky a dalším právům společnosti Sony Mobile nebo jejích poskytovatelů obsahu.

Obsah nemůžete používat s výjimkou zde specifikovaných případů. Porušení těchto podmínek použití může vést k porušení našich práv duševního vlastnictví nebo práv duševního vlastnictví našich poskytovatelů obsahu a společnost Sony Mobile či její poskytovatelé obsahu mohou podat žalobu za účelem ochrany těchto práv. Obsah lze prohlížet a tisknout za předpokladu, že dokumenty v něm obsažené budou použity pouze k informačním a k nekomerčním osobním účelům a že při každém použití dokumentů bude uveden odkaz na společnost Sony Mobile. Nic, co je uvedeno na stránkách, nesmíte měnit, upravovat, prodávat, zpětně analyzovat ani předávat. Tiskové zprávy a jiné dokumenty označené jako veřejné mohou být zveřejňovány za předpokladu, že je uveden zdroj těchto informací.

Jestliže elektronickou poštou či jinak zašlete na naši webovou stránku jakékoliv sdělení, nebude považováno za důvěrné či chráněné. Jakékoli názory, myšlenky, know-how nebo metody obsažené v libovolném sdělení vámi zaslaném na tyto stránky může společnost Sony Mobile použít k libovolnému účelu, aniž by vám tím vznikl nárok na kompenzaci. Odesláním také vyjadřujete srozumění a souhlas s tím, že společnost Sony Mobile není povinna použít žádnou z těchto myšlenek či materiálů a že nemáte právo takové použití vynucovat.

Osobní údaje odesílané při registraci, použití a ukončení služby

Uživatelé služeb Sony Mobile nabízených prostřednictvím těchto stránek souhlasí s tím, že: (a) poskytnou pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o své osobě, jak je požadováno ve formuláři k registraci uživatele (dále jen „registrační údaje“) a (b) zajistí následnou aktualizaci registrační údajů, aby byly vždy pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Pokud poskytnete nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné informace nebo pokud má společnost Sony Mobile rozumné důvody k tomu, aby poskytnuté informace považovala za nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, má společnost Sony Mobile právo pozastavit nebo zrušit váš přístup k těmto službám nebo k jejich používání.

Po dokončení registrace k určité službě můžete být požádání o zadání uživatelského jména a hesla nebo vám tyto údaje mohou být přiděleny. Tato uživatelská jména a hesla jsou určena výhradně pro vaši potřebu a jsou nepřenosná. Nesete odpovědnost za uchování těchto údajů v tajnosti a za veškeré aktivity prováděné pod vaším uživatelským jménem a účtem. Zavazujete se, že v případě jakéhokoli neoprávněného použití vašeho hesla nebo účtu nebo v případě porušení jejich bezpečnosti budete společnost Sony Mobile neprodleně informovat. Společnost Sony Mobile nemůže nést a ani neponese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škody plynoucí z vašeho nedodržení těchto podmínek použití.

Pokud některou ze služeb nechcete dále používat, můžete účet související s touto službou zrušit. K tomuto účtu pak již nebudete mít přístup. Vznikne-li podezření, že porušujete tyto podmínky použití, společnost Sony Mobile může ihned a bez předchozího upozornění ukončit váš přístup ke službě. Společnost Sony Mobile může dále odstranit váš účet nebo omezit váš přístup k určitým součástem služby, pokud jste tuto službu nebo její součást nepoužili v uplynulých šesti (6) měsících.

Rozumíte a souhlasíte s tím, že i po odstranění účtu mohou být některé vámi odeslané materiály uchovány a archivovány.

Odkazy

Stránky mohou pro vaše pohodlí obsahovat odkazy na internetové stránky, které vlastní, zveřejňují a udržují třetí strany. Vezměte prosím na vědomí, že takto odkazované stránky nejsou pod naší kontrolou, a proto společnost Sony Mobile nemůže nést žádnou odpovědnost za jejich obsah. Odkazování na stránky bez souhlasu společnosti Sony Mobile jsou zakázány. Tyto odkazy nevytvářejí ani nezakládají právně platné spojení mezi společností Sony Mobile a kteroukoli třetí stranou, žádné záruky ani odpovědnost společnosti Sony Mobile za obsah, rady, údaje, produkty či služby kterékoli třetí strany ani žádnou záruku na produkty a služby třetích stran či jejich kvalitu nebo souhlas s nimi, ani k tomu nejsou určeny.

Uznáváte svoji odpovědnost za jednání v souladu s podmínkami těchto odkazovaných stránek.

Software dostupný na těchto stránkách

Veškerý software, který lze stáhnout z těchto stránek (dále jen „software“), je dílem patřícím společnosti Sony Mobile či jejím dodavatelům obsahu, které je chráněno autorským právem. Software je dostupný ke stažení pouze pro osobní použití koncovým uživatelem a jeho užívání podléhá podmínkám licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která se dodává společně se softwarem nebo je jeho součástí („licenční smlouva“). Jakékoliv reprodukování či redistribuce tohoto softwaru, které neodpovídají licenční smlouvě, mohou mít za následek občanskoprávní nebo trestněprávní postihy.

ANIŽ BY TO OMEZOVALO VÝŠE UVEDENÉ, KOPÍROVÁNÍ ČI REPRODUKOVÁNÍ SOFTWARU NA JAKÉMKOLIV JINÉM SERVERU NEBO PRACOVIŠTI ZA ÚČELEM DALŠÍ REPRODUKCE ČI REDISTRIBUCE JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO. POKUD JE NA TENTO SOFTWARE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA, JE POSKYTOVÁNA POUZE PODLE PODMÍNEK LICENČNÍ SMLOUVY. S VÝJIMKOU ZÁRUKY UVEDENÉ V LICENČNÍ SMLOUVĚ SE SPOLEČNOST SONY MOBILE TÍMTO ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, VLASTNICKÝCH PRÁV A SOULADU S PŘEDPISY.

Ochrana informací

Internetová sdělení nejsou nikdy naprosto soukromá a bezpečná. Jste si vědomi, že jakákoliv zpráva nebo informace na stránkách může být přečtena či odposlechnuta. Kromě toho byste nikomu neměli dávat své heslo. Pokud sdílíte svůj počítač s jinými lidmi, musíte se po dokončení návštěvy webové stránky odhlásit a zavřít okno prohlížeče. Společnost Sony Mobile v žádném případě nenese odpovědnost za neoprávněné jednání třetích stran za účelem obcházení protokolů zabezpečení těchto stránek.

Věková hranice

Na našich stránkách je vítán každý. Pokud však chcete přispívat do některých částí stránek, například se chcete připojit ke klubu či skupině, zúčastnit soutěže nebo uskutečnit online nákup, musíte se zaregistrovat. Chcete-li se zaregistrovat, musí vám být alespoň 15 let, a pokud je vám méně než 18 let, musíte požádat o písemné svolení rodičů či opatrovníků. Pokud jste v místě svého trvalého bydliště nedosáhli plnoletosti, musí si tyto podmínky použití přečíst vaši rodiče nebo opatrovníci (kteří musí být právně způsobilí) a vyplnit registraci vaším jménem. podmínky použití budou v takovém případě platit pro vás.

Odeslaný obsah

Můžete odesílat nebo stahovat obsah. Za veškeré vámi odeslané informace, data, text, software, hudbu, zvuky, videa, zprávy či jiný obsah („odeslaný obsah“) nesete odpovědnost pouze vy. Nesete výhradní odpovědnost za veškerý odeslaný obsah, který nahrajete, odešlete poštou, odešlete e-mailem, přenesete nebo jakýmkoliv jiným způsobem zpřístupníte. Společnost Sony Mobile nenese žádnou odpovědnost za takovýto odeslaný obsah. Veškerou odpovědnost plynoucí z odeslaného obsahu, který jste na stránky jakkoli přenesli, nebo s ním související nesete vy. Společnost Sony Mobile nekontroluje obsah a neručí za povahu, přesnost, pravdivost ani kvalitu obsahu ani za to, že nebudete vystaveni urážlivým, nemravným či nevhodným materiálům. Společnost Sony Mobile má právo kdykoli odstranit jakýkoli obsah, včetně například obsahu, který společnost Sony Mobile podle vlastního uvážení označí za urážlivý, nemravný či nevhodný.

Vlastnictví odeslaného obsahu

Odesláním obsahu udělujete společnosti Sony Mobile celosvětovou, nevýhradní, převoditelnou, bezúplatnou, trvalou a neodvolatelnou licenci k užívání, kopírování, veřejné prezentaci, zobrazování, distribuci a úpravě odeslaného obsahu. To zahrnuje právo na vytváření odvozených děl nebo začlenění odeslaného obsahu do jiných prací či podlicencí.

Specifické služby

Společnost Sony Mobile může svým koncovým uživatelům nabídnout různé služby (včetně například služeb synchronizace). Nesete odpovědnost za veškeré informace, které prostřednictvím telefonu synchronizujete, jako např. za kontakty, kalendář, záložky, poznámky, úkoly, obrázky nebo jiná data.

Veškerá data, která poskytnete prostřednictvím služby (služeb) budou zpracována v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Sony Mobile. Společnosti Sony Mobile udělujete veškeré potřebné licence a práva na zpracování a používání těchto dat za účelem poskytování dané služby (služeb).

Společnost Sony Mobile nenese žádnou odpovědnost za smazání dat či neúspěšné navázání spojení při synchronizaci či ukládání vašich dat nebo při manipulaci s nimi. Společnost Sony Mobile není odpovědná za odstranění dat jakýmkoli způsobem.

SPOLEČNOST SONY MOBILE NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY, KTERÉ JAKKOLI VYPLÝVAJÍ Z POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÉ SLUŽBY, ANI ZA PŘEPSÁNÍ NEBO SMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO SOUBORŮ (VČETNĚ NAPŘÍKLAD KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) V DŮSLEDKU POUŽITÍ KTERÉKOLI SLUŽBY.

Berete na vědomí, že společnost Sony Mobile má právo kdykoli odstranit vaše údaje bez udání důvodu.

Pravidla chování online

Pokud šíříte obsah nebo přidáváte komentáře, dáváte společnosti Sony Mobile právo na jejich úpravy, kopírování, distribuci, vytváření odvozených děl a zveřejňování v kterékoli podobě a na kterémkoli médiu podle výběru společnosti Sony Mobile. Za všechny své činnosti na stránkách nesete odpovědnost výhradně vy sami. V následující části uvádíme některé z přestupků, které mohou mít za následek ukončení vašeho přístupu na stránky:

  • Přenos, zveřejňování nebo umožnění distribuce obsahu, který je nezákonný, urážlivý, škodlivý, výhrůžný, obtěžující, hanlivý, rasistický či útočný vůči kterémukoli etniku nebo náboženské skupině, vulgární, sexuálně zaměřený, obscénní, urážlivý nebo nežádoucí.
  • Jakékoliv obtěžování, zastrašování, uvádění do rozpaků nebo kladení překážek jinému uživateli.
  • Zveřejňování či přenos jakýchkoliv materiálů, které porušují autorská práva či práva na ochranu soukromí třetích stran.
  • Používání vulgárního nebo hrubého jazyka.
  • Vydávání se za někoho jiného. Není dovoleno vydávat se za jiného uživatele ani za jakoukoliv jinou osobu.
  • Pokus o získání hesla jiného uživatele.
  • Zveřejňování reklamních nebo propagačních materiálů.
  • Odesílání virů, spywaru či jiných škodlivých programů.
  • Narušení či pokus o narušení řádného fungování stránek.

Společnost Sony Mobile si vyhrazuje právo kdykoli odstranit jakýkoli obsah, včetně například obsahu porušujícího tato pravidla. Společnost Sony Mobile nenese odpovědnost za žádný nevhodný materiál, na který můžete při používání těchto stránek narazit.

Odškodnění

Společnost Sony Mobile ani ti, kdo nám pomáhají vytvářet, vydávat, poskytovat či udržovat tyto stránky, neodpovídají za žádné škody, které vám mohou z používání těchto stránek vzniknout. Sem patří přímé, náhodné, následné či nepřímé škody, jakož i náhrada škody plnící represivní funkci a poplatky za právní zástupce vyplývající z vašeho přístupu na tyto stránky nebo z jejich používání. Vy jste tedy plně odpovědni na následky svého používání stránek. Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost Sony Mobile, její vedoucí pracovníky, přidružené a mateřské společnosti, její poskytovatele služeb, poskytovatele obsahu a majitele licencí (společně „odškodňované strany“) a poskytnete jim ochranu a zajištění proti veškerým povinnostem, nárokům a výdajům, včetně jakýchkoli poplatků za právní zástupce požadovaných od odškodňovaných stran v souvislosti s každým nárokem vzniklým z vámi způsobeného porušení těchto podmínek použití, předchozích informací, záruk a ujednání.

Společnost Sony Mobile vynaložila veškeré úsilí pro zajištění správnosti informací na těchto stránkách. Z důvodu charakteru tohoto média a nebezpečí neoprávněného proniknutí na stránku i možnosti jejího zničení je však vyloučena jakákoliv odpovědnost, jak je uvedeno výše.

Informace související se službami

Souhlasíte s tím, že po dokončení registrace nebo v souvislosti s používáním určitých služeb vám mohou být zasílány informace související se společností Sony Mobile, s využitými službami či s jinými produkty a službami společnosti Sony Mobile. Tyto informace vám mohou být zasílány prostřednictvím e-mailu, zpráv SMS nebo jinou cestou na základě vámi poskytnutých informací. Nesete odpovědnost za veškeré poplatky za bezdrátové služby spojené s přijetím komunikace související s využívanou službou nebo jinak oprávněných poplatků. U informací, které nesouvisí s využívanou službou, budete mít možnost zrušit jejich zasílání. Bližší informace ohledně shromažďování a využívání osobních údajů společností Sony Mobile naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Sony Mobile.

Souhlasíte s tím, že vám budou zasílány informace související se službou prostřednictvím e-mailu, zpráv SMS nebo jinou cestou na základě údajů poskytnutých při registraci.

Odmítnutí záruk a škod

POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. TYTO STRÁNKY (VČETNĚ VEŠKERÉHO OBSAHU A FUNKCÍ, KTERÉ JSOU NA TĚCHTO STRÁNKÁCH K DISPOZICI NEBO K NIMŽ TYTO STRÁNKY POSKYTUJÍ PŘÍSTUP) JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, A „TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ“. V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST SONY MOBILE V SOUVISLOSTI S OBSAHEM TĚCHTO STRÁNEK NIJAK NEPOTVRZUJE ANI NEZARUČUJE (1) PŘESNOST, PRODEJNOST, VHODNOST K URČITÉMU ÚČELU NEBO SOULAD OBSAHU TĚCHTO STRÁNEK ČI OBSAHU DOSTUPNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK S PŘEDPISY, (2) TO, ŽE SERVER, NA NĚMŽ JSOU TYTO STRÁNKY PŘÍSTUPNÉ, NEOBSAHUJE VIRY NEBO JINÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY MOHLY PŘI VAŠEM PŘÍSTUPU K TĚMTO STRÁNKÁM, PŘI JEJICH PROHLÍŽENÍ, PŘI STAHOVÁNÍ Z TĚCHTO STRÁNEK NEBO PŘI JEJICH JINÉM POUŽITÍ NAPADNOUT, POŠKODIT ČI ZNIČIT VYBAVENÍ VAŠEHO POČÍTAČE NEBO JINÝ MAJETEK, ANI (3) TO, ŽE BUDE VAŠE VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEPŘERUŠOVANÉ A BEZCHYBNÉ.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD VLASTNÍ NEDBALOSTI, NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ ČI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY ANI NÁHRADU ŠKODY PLNÍCÍ REPRESIVNÍ FUNKCI V SOUVISLOSTI (A) S POUŽÍVÁNÍM OBSAHU A FUNKCÍ TĚCHTO STRÁNEK, (B) S NESCHOPNOSTÍ JE POUŽÍVAT NEBO (C) S CHYBAMI ČI NEPŘÍTOMNOSTÍ OBSAHU A FUNKCÍ TĚCHTO STRÁNEK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST SONY MOBILE NEBO JEJÍ OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ SOUDNÍ INSTANCE NEDOVOLUJÍ ODMÍTNUTÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, TAKŽE SE VÝŠE UVEDENÉ ZAMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI NEMUSÍ NA VÁS VZTAHOVAT. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SONY MOBILE VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINNÉ ÚJMY (NEZÁVISLE NA TOM, ZDA ŘEŠENÉ DOHODOU ČI ŽALOBOU, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLIV POUZE NEDBALOSTÍ) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ 2000 EUR.

Obecná ustanovení

Tyto podmínky použití a veškeré další podmínky zveřejněné na těchto stránkách společně tvoří úplné znění smlouvy mezi společností Sony Mobile a vámi v souvislosti s vaším užíváním těchto stránek. Skutečnost, že společnost Sony Mobile neuplatní požadavek na splnění jakéhokoli zde uvedeného ustanovení, neovlivňuje právo společnosti Sony Mobile v budoucnu takové plnění požadovat, a pokud společnost Sony Mobile upustí od povinnosti splnit jakékoliv zde uvedené ustanovení, nesmí to být považováno za jeho zrušení. Vzdání se platnosti některého ustanovení ze strany společnosti Sony Mobile je účinné pouze v případě, že má písemnou podobu. Každá žaloba, kterou podáte v souvislosti s vaším užíváním těchto stránek, musí být podána do jednoho (1) roku po vzniku jejího důvodu. Pokud příslušný soud shledá jakékoliv ustanovení těchto podmínek použití za neplatné, bude takové ustanovení využito v maximální zákonem povolené míře, přičemž ostatní podmínky musí zůstat v platnosti. Tyto podmínky použití se musí řídit a být interpretovány podle švédských zákonů bez odkazu na rozpory se zákonnými nařízeními.