Help ons onze website te verbeteren
Vul onze klantenquête in om je bezoek te beoordelen.

Het beantwoorden van de vijf korte vragen kost maar een paar minuten. Klik aan het einde van je bezoek op de knop Enquête starten om te beginnen

Skip to content

Gebruiksvoorwaarden voor website

Lees de Gebruiksvoorwaarden wanneer je overweegt materiaal, services of informatie op de site van Sony Mobile Communications te gebruiken. Houd er rekening mee dat als je onze website bezoekt, je instemt met deze Gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met onze Gebruiksvoorwaarden, sluit deze site dan af en maak er geen gebruik van.

Terug naar Juridisch

Algemeen

Deze website en alle subsites ervan (samen de Site) worden gepubliceerd en onderhouden door Sony Mobile Communications Inc., of dochterondernemingen of filialen daarvan (samen Sony Mobile). Door de Site te gebruiken ga je akkoord met de voorwaarden en bepalingen in dit juridische document en in het Privacybeleid en alle toepasselijke wetten en regels, inclusief zonder beperkingen van de geldende exportvoorschriften (gezamenlijk Gebruiksvoorwaarden). Je verklaart hierbij dat je de juridische bevoegdheid hebt om deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren namens jezelf en elke partij die je vertegenwoordigt. Indien je niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, moet je geen gebruik maken van de Site.

Wijzigingen of aanpassingen

Van tijd tot tijd kunnen deze Gebruiksvoorwaarden worden aangepast of gewijzigd. Kijk daarom op deze paginas daarom elke keer dat je de site bezoekt.Wanneer je gebruik blijft maken van de Site nadat deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast of gewijzigd, houdt dit ook in dat je akkoord gaat met de nieuwe gebruiksvoorwaarden.

Beschikbaarheid van producten en services

De producten en diensten die op de Site worden weergegeven, kunnen niet beschikbaar zijn in je land of plaats, of in het geheel niet beschikbaar zijn. Een verwijzing naar dergelijke producten en services op de Site geldt uitsluitend voor informatieve doeleinden en impliceert of garandeert niet dat deze producten of services beschikbaar zijn in je land, locatie of elders. Neem contact op met de lokale geautoriseerde vertegenwoordiger van Sony Mobile om na te gaan of bepaalde producten en services beschikbaar zijn in je gebied.

Applicaties en functies van de service zijn mogelijk afhankelijk van je SIM-kaart en/of je netwerk, de inhoudsindeling en de compatibiliteit van noodzakelijke apparaten voor het gebruik. Controleer de lokale beschikbaarheid van de service bij je operator of serviceprovider.

De Site is mogelijk af en toe tijdelijk niet beschikbaar vanwege onderhoud of om een andere reden. Bovendien kan Sony Mobile op elk moment de Site of elk onderdeel daarvan beëindigen.

Voor elke service kunnen kosten in rekening gebracht (gaan) worden. Indien er kosten in rekening worden gebracht, worden deze afzonderlijk en in verband met de toepasselijke service aangekondigd.

Tijdens het gebruik van de Site dienen er mogelijk gegevens te worden verzonden via het netwerk van je provider, hetgeen door de serviceprovider van je netwerk in rekening kan worden gebracht. Sony Mobile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke kosten.

Eigendom

Al het materiaal op de Site, inclusief alle afbeeldingen, software, tekst en grafische elementen, knoppen, trefwoorden, metacodes en het algemene uiterlijk (de Content), is auteursrechtelijk beschermd door nationale wetten en internationale verdragen. De merken, bedrijfslogos en emblemen die op de Site worden weergegeven, vallen onder het handelsmerkrecht en andere rechten van Sony Mobile of de leveranciers van de inhoud.

Je kunt de Content niet anders gebruiken dan hier vermeld. Overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden vormt mogelijk inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van onze contentleveranciers, als gevolg waarvan Sony Mobile of diens contentleveranciers mogelijk juridische stappen moeten nemen ter bescherming van deze rechten. De Content mag worden weergegeven en afgedrukt. Documenten mogen vervolgens worden gedistribueerd, onder het voorbehoud dat dergelijke documenten worden gebruikt voor informatieve en niet-commerciële persoonlijke doeleinden en dat altijd wanneer het document wordt gebruikt, wordt verwezen naar Sony Mobile. Niets op de Site mag worden uitgewisseld, gewijzigd, verkocht, aan reverse engineering worden onderworpen of worden verzonden. Persberichten en andere als openbaar geclassificeerde documenten mogen voor openbare communicatie worden gebruikt mits de bron van de informatie wordt genoemd.

Indien je communicatie of materiaal via e-mail of op een andere wijze naar de Site verzendt, wordt dergelijke communicatie als niet-vertrouwelijk en openbaar behandeld. Het staat Sony Mobile vrij elk concept, elk idee, elke deskundige vaardigheid of elke techniek in de door jou naar de Site verzonden communicatie voor welk doel dan ook te gebruiken zonder je daarvoor te vergoeden. Je gaat er echter mee akkoord en begrijpt dat Sony Mobile niet verplicht is dergelijke ideeën of materialen te gebruiken, en je hebt geen recht dergelijk gebruik te eisen.

Verzonden persoonsgegevens voor Registratie, Gebruik en beëindiging van de service

Gebruikers van Sony Mobile-services die via deze Site worden aangeboden gaan akkoord met: (a) het verstrekken van authentieke, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens over jezelf (de Registratiegegevens) indien dit wordt gevraagd op het Gebruikersregistratieformulier en (b) het onderhouden en bijgewerkt houden van de Registratiegegevens zodat deze authentiek, nauwkeurig, actueel en volledig blijven. Indien je gegevens verstrekt die onauthentiek, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig zijn, of indien Sony Mobile reden heeft om aan te nemen dat dergelijke gegevens onauthentiek, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig zijn, heeft Sony Mobile het recht je toegang tot of gebruik van dergelijke service in te trekken of te beëindigen.

Je wordt mogelijk gevraagd om of je ontvangt mogelijk een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord nadat je het registratieproces voor een specifieke service hebt voltooid. Dergelijke wachtwoorden of gebruikersnamen voor zijn exclusief gebruik door jou en zijn niet-overdraagbaar. Je bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord en je bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via je wachtwoord of account. Je gaat ermee akkoord Sony Mobile onmiddellijk op de hoogte te stellen van niet-geautoriseerd gebruik van je wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Sony Mobile is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of eventuele schade voortvloeiend uit niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door jou.

Indien je geen gebruik meer wenst te maken van een service, kun je je account met betrekking tot die service beëindigen, waarna je geen toegang meer hebt tot je account. Indien er een aanwijzing is dat je deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, kan Sony Mobile je toegang tot een service onmiddellijk intrekken zonder kennisgeving vooraf. Bovendien kan Sony Mobile je account verwijderen of je toegang tot bepaalde delen van de services beperken indien je een bepaalde service in de afgelopen zes (6) maanden niet hebt bezocht of gebruikt.

Je begrijpt en erkent dat enkele door jou geplaatste gegevens zelfs na de verwijdering mogelijk kunnen worden behouden als cachegegevens of gearchiveerde gegevens.

Koppelingen

Voor je gemak kan de site koppelingen bevatten naar sites op het internet die het eigendom zijn van, en worden gepubliceerd en onderhouden door, derden. Gekoppelde sites worden niet beheerd en Sony Mobile kan daarom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de content van dergelijke gekoppelde sites. Koppelingen naar de Site zijn verboden, tenzij Sony Mobile hiervoor toestemming geeft. Koppelingen bieden of vormen geen juridische band tussen Sony Mobile en een derde, en bieden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid wat Sony Mobile betreft voor de content, het advies, de voorstellingen, de producten of de services van derden, of goedkeuring, garantie of belofte van hun producten en services of de prestaties of kwaliteit daarvan, en zijn niet daartoe bestemd.

Je erkent dat je verantwoordelijk bent voor het naleven van de voorwaarden en bepalingen van dergelijke gekoppelde sites.

Op de Site beschikbare software

Software die van de Site kan worden gedownload (de Software) is auteursrechtelijk beschermd werk van Sony Mobile of diens contentleveranciers. De Software wordt alleen beschikbaar gesteld voor download door eindgebruikers voor persoonlijk gebruik en het gebruik ervan valt onder de bepalingen van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de Software wordt meegeleverd of hierin is opgenomen (de Licentieovereenkomst”). Het reproduceren of herdistribueren van de Software kan resulteren in civiele en strafrechtelijke maatregelen wanneer dit niet geschiedt conform de Licentieovereenkomst.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORAFGAANDE IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE EXPLICIET VERBODEN. DE SOFTWARE IS, INDIEN VAN TOEPASSING, ALLEEN GEWAARBORGD VOLGENS DE BEPALINGEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. MET UITZONDERING VAN HETGEEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST IS GEWAARBORGD, WIJST SONY MOBILE ALLE WAARBORGEN EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, HET EIGENDOMSRECHT OF HET NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE SOFTWARE.

Beveiliging van informatie

Overdrachten via internet zijn nooit volledig privé en veilig. Je bent zich ervan bewust dat alle berichten of informatie die je naar de Site verzendt, kunnen worden gelezen of worden onderschept door anderen. Geef je wachtwoord nooit aan anderen. Indien je je computer daarnaast met anderen deelt, dien je je af te melden bij de Site en het browservenster te sluiten wanneer je klaar bent. In geen geval is Sony Mobile verantwoordelijk voor niet-geautoriseerde handelingen van derden met het oog op omzeiling van de beveiligingsprotocollen van de Site.

Leeftijdsgrens

Iedereen kan de site bezoeken. Indien je echter gebruik wilt maken van de verschillende gedeelten van de Site, bijvoorbeeld om lid te worden van een club of groep, deel te nemen aan een wedstrijd of als je online een aankoop wilt doen, moet je je registreren. Om u te registreren, moet ten minste 15 jaar oud zijn en schriftelijke toestemming van een van uw ouders of uw voogd hebben als u jonger dan 18 bent. Indien je minderjarig bent, dient een van je ouders of je wettelijke voogd (die wettelijk bevoegd moet zijn) de Gebruiksvoorwaarden te lezen en de registratie namens jou te voltooien, waarna de Gebruiksvoorwaarden voor jou gelden.

Verzonden Content

Je kunt content uploaden en/of downloaden. Alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluiden, fotos, afbeeldingen, videos, berichten of overige content die door u worden geplaatst (Verzonden Content), zijn geheel uw verantwoordelijkheid. Je bent volledig verantwoordelijk voor alle Verzonden Content die je uploadt, plaatst, via e-mail verzendt, indient of anderszins beschikbaar stelt. Sony Mobile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke Verzonden Content en je bent volledig verantwoordelijk voor enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit of met betrekking tot Verzonden content die je op enige wijze via de Site verzendt. Sony Mobile beheert de content niet en biedt geen garantie voor de aard, nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de Content, en kan niet garanderen dat je niet aan beledigend, aanstootgevend of ongewenst materiaal wordt blootgesteld. Sony Mobile behoudt zich het recht voor content te allen tijde te verwijderen, inclusief maar niet beperkt tot content waarvan door Sony Mobile naar eigen goeddunken wordt vastgesteld dat deze beledigend, aanstootgevend of ongewenst is.

Eigendom van Verzonden Content

Door Verzonden Content te plaatsen verstrek je aan Sony Mobile een wereldwijde, niet-exclusieve, toekenbare, volledig betaalde, royaltyvrije, doorlopende en onherroepelijke licentie om de Verzonden content te gebruiken, te kopiëren, openbaar uit te voeren, weer te geven, te verspreiden of te wijzigen. Dit omvat tevens het recht afgeleide werken daarvan voor te bereiden of de Verzonden Content in andere werken te integreren alsmede in onderlicentie te geven.

Specifieke services

Sony Mobile kan zijn eindgebruikers diverse services (zoals, maar niet beperkt tot synchronisatieservices) aanbieden. Je bent verantwoordelijk voor alle informatie die je met je telefoon synchroniseert, zoals contacten, kalenderitems, bladwijzers, memos, taken, afbeeldingen of overige gegevens.

Alle gegevens die je via de service(s) verzendt worden verwerkt conform het Privacybeleid van Sony Mobile. Je verleent aan Sony Mobile alle noodzakelijke licenties en rechten voor de verwerking en het gebruik van je gegevens om je de service(s) te bieden.

Sony Mobile aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele verwijdering of fouten in verband met de verwerking, synchronisatie of opslag van uw gegevens. Sony Mobile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verwijdering van gegevens.

IN GEEN GEVAL IS SONY MOBILE AANSPRAKELIJK VOOR ENIG INDIRECT VERLIES OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGVERLIES OF -SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM ENIGE SERVICE TE GEBRUIKEN OF VOOR GEGEVENSOVERSCHRIJVING OF VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF BESTANDEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTACTEN, MUZIEKTRACKS EN AFBEELDINGEN) ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN SERVICES.

Je stemt ermee in dat Sony Mobile het recht heeft om op elk moment je gegevens zonder reden te verwijderen.

Online gedrag

Indien je content verspreidt of opmerkingen toevoegt, verleen je Sony Mobile het recht dergelijke content te bewerken, te kopiëren, te verspreiden, afgeleide werken te maken en te publiceren in een door Sony Mobile gekozen vorm en medium. Daarnaast ben je volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al je activiteiten op de Site. Hieronder staan een aantal, maar niet alle, overtredingen die als gevolg kunnen hebben dat je de toegang tot de Site wordt geweigerd:

  • Verzenden, publiceren of vereenvoudigen van de verspreiding van content die onwettig, smadelijk, schadelijk, bedreigend, kwellend, beledigend, racistisch, etnisch of religieus kwetsend, vulgair, expliciet seksueel, obsceen, lasterlijk of ongewenst is.
  • Andere gebruikers op een ongewenste manier lastigvallen, bedreigen, in verlegenheid brengen of hinderen.
  • Publiceren of verzenden van materiaal dat strijdig is met de intellectuele-eigendoms- of privacyrechten van een derde.
  • Gebruiken van vulgaire of beledigende taal.
  • Het zich voordoen als iemand anders. Het is verboden je uit te geven als een andere gebruiker of een andere persoon.
  • Proberen het wachtwoord van een andere gebruiker te achterhalen.
  • Publiceren van reclame- of promotiemateriaal.
  • Uploaden van een virus, spyware of een ander schadelijk of kwaadaardig softwareprogramma.
  • Verstoren of proberen te verstoren van de juiste werking van de Site.

Sony Mobile behoudt zich het recht voor content te allen tijde te verwijderen, inclusief maar niet beperkt tot content die strijdig is met deze normen. Sony Mobile is niet verantwoordelijk voor ongewenst materiaal dat je mogelijk aantreft tijdens het gebruiken van de Site.

Schadeloosstelling

Noch Sony Mobile noch enige partij die ons geassisteerd heeft bij het maken, produceren, leveren en/of onderhouden van de Site is verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van je gebruik van de Site. Dit omvat directe, incidentele en indirecte schades, gevolgschades of schadevergoedingen en advocatenkosten die het gevolg zijn van uw toegang tot, of gebruik van, de Site. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de Site. Je gaat ermee akkoord Sony Ericsson, diens functionarissen, gelieerde ondernemingen en overkoepelende bedrijven alsmede diens serviceproviders, contentleveranciers en licentieverstrekkers (gezamenlijk de Schadeloosgestelde partijen) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, vorderingen en onkosten, inclusief advocaatkosten, opgelegd aan de Schadeloosgestelde partijen in verband met enige vordering voortvloeiend uit inbreuk door jou van deze Gebruiksvoorwaarden, de voorgenoemde voorstellingen, garanties en overeenkomsten.

Wij hebben ons uiterste best gedaan de juistheid van de informatie te verzekeren, die door Sony Mobile op de Site wordt verstrekt. Gezien de aard van dit medium en de risicos van onderbrekingen en verstoringen is aansprakelijkheid echter uitgesloten, zoals hieronder wordt beschreven.

Servicegerelateerde informatie

Je gaat ermee akkoord dat je na voltooiing van de registratie of in verband met het gebruik van bepaalde services informatie kunt ontvangen met betrekking tot Sony Mobile, de specifieke service waarvan je gebruikmaakt of andere producten of services van Sony Mobile. Dergelijke informatie kan via e-mail, SMS en/of op andere wijze worden bezorgd op basis van de door jou geregistreerde informatie. Waar van toepassing ben je verantwoordelijk voor kosten of honoraria die zijn opgelegd op grond van je abonnement voor draadloze service behorende bij je ontvangst van communicatie met betrekking tot een service waarvan je gebruikmaakt, of die anderszins zijn geautoriseerd. Met betrekking tot niet aan de service gerelateerde informatie wordt je de mogelijkheid geboden de ontvangst niet voort te zetten. Raadpleeg de voorwaarden van het privacybeleid van Sony Mobile voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door Sony Mobile.

Je gaat ermee akkoord via e-mail, SMS en/of een andere wijze servicegerelateerde informatie te ontvangen met behulp van de door jou geregistreerde informatie.

Vrijwaring van waarborgen en schades

GEBRUIK VAN DE SITE GESCHIEDT OP EIGEN RISICO. UW GEBRUIK VAN DE SITE GESCHIEDT OP EIGEN RISICO. DE SITE (INCLUSIEF ALLE CONTENT EN FUNCTIES DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD OP OF WORDEN GEBRUIKT VIA DE SITE) WORDT IN DE HUIDIGE STAAT EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID TER BESCHIKKING GESTELD. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET BIEDT SONY MOBILE GEEN VOORSTELLINGEN OF GARANTIES VAN WELKE SOORT DAN OOK MET BETREKKING TOT DE CONTENT OP DE SITE (1) VOOR DE NAUWKEURIGHEID, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK VAN CONTENT DIE VIA DE SITE WORDT GEPUBLICEERD OF BESCHIKBAAR WORDT GESTELD; (2) DAT DE SERVER WAAROP DE SITE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF OVERIGE COMPONENTEN DIE JE COMPUTERAPPARATUUR OF EEN ANDER EIGENDOM KUNNEN INFECTEREN, AANTASTEN OF BESCHADIGEN TIJDENS HET WERKEN MET, NAVIGEREN IN, DOWNLOADEN VAN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN VAN DE SITE; OF (3) DAT JE GEBRUIK OF BELEVING VAN DE SERVICES STORINGSVRIJ OF VRIJ VAN FOUTEN IS.

IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID DOOR SONY MOBILE IS SONY MOBILE AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, HOGE SCHADEVERGOEDING OF SPECIALE SCHADE MET BETREKKING TOT (A) HET GEBRUIK VAN, (B) HET ONVERMOGEN VOOR HET GEBRUIK VAN, OF (C) FOUTEN OF ONVOLKOMENHEDEN IN DE CONTENT EN FUNCTIES VAN DE SITE, ZELFS INDIEN SONY MOBILE OF EEN VAN DIENS ERKENDE VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN. DERHALVE IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP JOU. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY MOBILE VOOR AL JE SCHADE, VERLIEZEN EN HANDELINGEN (HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK HETZIJ DOOR BENADELING, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID EN DERGELIJKE) GROTER ZIJN DAN EUR 2000.

Algemene bepalingen

Deze Gebruiksvoorwaarden en aanvullende op de Site geplaatste voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige overeenkomst tussen Sony Mobile en jou met betrekking tot je gebruik van de Site. Het in gebreke blijven van Sony Mobile bij het ter uitvoering vereisen van een bepaling hiervan is niet van invloed op het volledige recht een dergelijke uitvoering te allen tijde daarna te vereisen. Wanneer Sony Mobile afziet van een recht uit deze overeenkomst, mag dit niet worden gezien als verklaring van afstand van de bepaling zelf. Evenmin zal de afwijzing door Sony Mobile van een breuk van een bepaling hiervan als afwijzing van de bepaling zelf worden gehouden. Mogelijke stappen die je onderneemt met betrekking tot je gebruik van de Site dienen te worden gedaan binnen één (1) jaar na de claim of na het ontstaan van de beweegreden. Als een bevoegde rechtbank beslist dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet-uitvoerbaar is, zal de betreffende bepaling worden uitgevoerd voor zover maximaal mogelijk is, zodat de bedoeling van deze overeenkomst wordt nageleefd. De overige voorwaarden en bepalingen blijven onverminderd van kracht. Deze voorwaarden en bepalingen vallen onder, en zijn opgesteld volgens, de Zweedse wetgeving, zonder rekening te houden met regelgeving over strijdige wetgeving.